TQN PP.Suryalaya

TQN PP.Suryalaya
Website ini untuk Syiar Islam & ragam info bukan untuk profit bisnis
 


AGAMA ADALAH UNTUK DIRI SENDIRI BUKAN UNTUK ORANG LAIN
"Adapun agama adalah untuk diri sendiri, dan harus benar-benar dilaksanakan terlebih dahulu oleh diri sendiri sebelum diperintahkan kepada orang lain. Firman Allah: Apakah tidak punya akal kalian? Ke orang lain memerintah ini dan itu, sholat harus seperti ini dan seperti itu, sedangkan kamu hanya bermain-main saja...".

Terjemah Sunda:
AGAMA TEH KEUR DIRI SORANGAN LAIN KEUR BATUR
"Ari agama teh keur sorangan, keur naliti diri sorangan, jeung sing puguh gekgekannana samemeh ka batur. Dawuhan Allah: Sugan teu boga akal maneh teh, ari kabatur tunjak tunjuk itu-ieu, solat kudu kitu kudu kieu, ari manehna ngan gunduang-geundeuang bae...".
(11 Muharam 1391 H).

DUNIA ADALAH KEBUN AKHIRAT
"Oleh Abah akan disampaikan salah satu hadits nabi, bahwa dunia adalah harus dipakai untuk persiapan bekal di akhirat, tanaman agar mendapatkan hasil di akhirat. Barang siapa yang tidak menanam di dunianya, maka di akhirat tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Adapun akhirat adalah dibagi dua. Yang terakhir adalah apa kata kita sekarang ini. Menanam singkong dari batang pohon yang hanya sejengkal, dan akhirnya batang pohon tersebut menjadi sepanjang ukuran dua tangan yang direntangkan, malah ada untuk ditanam kembali 10 batang, ditambah lagi pucuknya bisa dimasak, daunnya untuk makanan kambing, dan umbinya ada beberapa puluhnya. Lalu kurang apa lagi pemberian dari Tuhan? Adapun akhir harus lebih bagus daripada awal. Akhirat adalah lebih bagus daripada dunia".

Terjemah Sunda:
 DUNYA TEH PEPELAKAN AKHERAT
"Ku Abah dihaturan hadits nabi, yen dunya teh kudu dipake pikeun bekel diakherat, pepelakan supaya meunang hasil di akherat. Sing saha nu teu pepelakan di dunya,
di akherat moal barang ala. Ari akherat teh dibagi dua. Nu akhir ceuk urang nu ayeuna. Melak sampeu tina tangkal nu ngan sajeungkal ari akhirna tangkal jadi sadeupa, aya keur pelakeun deui 10 tangkaleun, tambah deui pucukna bisa diseupan, dauna di ka embekeun, ari beutina aya puluhna. Naha kurang kumaha ti Pangeran? Ari akhir mah leuwih alus tibatan mimiti. Akherat teh leuwih alus tibatan dunya".
(11 Muharam 1391 H).

HUBUNGAN ANTAR MANUSIA
"Jangan suka menghilangkan jasa pemberian orang lain dan jasa kebaikan lainnya. Kita mengetahui "alif" dari siapa? Kita mengetahui "be", mengetahui "jim", mengetahui ayat-ayat Quran dan mengetahui hadits bukankah dari Guru, dari teman. Oleh karena itu Allah berfirman: "Sungguh celaka manusia, di mana saja, sedang apapun, sedang bekerja apapun, apabila belum bisa berhubungan dengan Allah khususna, belum bisa memperlihatkan pergaulan dengan urusan manusia umumnya", ternyata apabila ditafakuri, kita ini belum mampu berpisah dengan yang lain".
Terjemah Sunda:
HUBUNGAN ANTARA URANG
"Ulah sok ngaleungitkeun tapak pamere batur, tapak jasa. Urang nyaho alif ti saha? Urang make terang be, terang jim, terang ayat-ayat Quran, terang hadits kapan ti Guru, ti babaturan. Numawi dawuhan Allah: "Kacida cilakana munusa, di mana bae, keur kumaha bae, keur gawe naon bae upama can bisa hubungan ka Allah khususna, can bisa nembongkeun bergaul jeung urusan manusa umumna". Sihoreng ari ditafakuran mah urang teh can papisah jeung nu sejen".
(11 Muharam 1391 H)

IKHLAS ADALAH ANTINYA SYETAN
"Dalam surat az-zumar ayat 2: "Ibadahlah engkau kepada Allah, iringi dengan ikhlas", itu merupakan perintah yang tegas, disebabkan syetan sangat takut kepada orang yang ikhlas. Syetan pernah menghadap kepada Allah: "Tuhanku, semoga aku diizinkan untuk selalu menggoda semua manusia yang berada di alam dunia ini, akan aku bawa ke arahku agar mereka tetap tidak beriman kepada Engkau". Syetan tersebut bukan tidak ma'rifat kepada Allah, mereka sangat mengetahui bahwa Allah mempunyai kekuasaan, mengetahui bahwa Allah adalah tunggal, malah mereka sudah pernah berdialog dengan Allah, hanya sedikit saja dosa mereka, yaitu "aba wastakbaru", mempunyai rasa sombong dan tidak mau menuruti perintah Allah, mempunyai perasaan dirinya adalah yang lebih baik dibandingkan dengan manusia.....permintaan syetan tersebut dikabulkan oleh Allah, hanya menurut syetan: "Adapun terhadap orang yang ikhlas, aku tidak berani". Nah, iya kan, takutnya syetan hanya oleh orang-orang yang ikhlas, bukan oleh orang yang pintar, bukan oleh orang kaya, bukan oleh haji, tapi oleh orang yang ikhlas.

Terjemah Sunda:
 IKHLAS ANTINA SYETAN
"Dina surat Az-Zumar ayat 2: "Ibadah maneh ka Allah, barengan ku ikhlas", eta teh parentah nu tegas, sabab syetan teh sieuneun kunu ikhlas mah. Syetan kungsi unjukan ka Pangeran: "Gusti, mugi abdi diwidian keur mapaesan sakumna manusa nu di alam dunya ieu bade dibawa ka arah abdi supaya manehna tetep teu iman ka Allah". Eta syetan teh lain teu ma'rifat ka Gusti Allah, nyahoeun yen Allah boga wewenang, nyahoeun yen Allah teh tunggal, malah make geus dialog (ngobrol) jeung Allah, ngan saeutik bae dosana teh, nyaeta "aba wastakbaru", boga rasa gumede jeung noda embung nurut kana parentah Allah, boga rasa leuwih alus tibatan manusa...pamenta syetan teh diwidian ku Gusti Allah, ngan ceuk syetan teh: "Ari ka jalmi nu ikhlas mah abdi teh teu wantun". Tuh geuning sieuneunana syetan teh ku mukhlisin, lain kunu pinter, lain kunu beunghar, lain ku haji, tapi geuning kunu ikhlas".
(11 Muharam 1391 H)

AWALI DENGAN MEMBACA NIAT
"Sabda Nabi yang dikutip oleh Imam Syafi'i: Apabila akan melakukan sesuatu, terutama pada pekerjaan yang diharuskan dalam agama, harus diucapkan niat; nawaitu...fardu...lillahi ta'ala...dan seterusnya. Adapun yang sunnat, yang boleh, semuanya juga lillahi ta'ala. Malah oleh Imam Syafi'i membaca niat hukumnya sunnat, agar kita benar-benar merasakan tetap pada rel lillahi ta'ala, apabila keluar dari itu malah menjadi kusut.

Tarjamah Sunda:
MIMITIAN KU NGUCAPKEUN NIAT
"Dawuhan nabi nu dikutip ku imam Syafi'i: Di mana rek ngalakukeun hiji perkara, terutama dina bidang fardu, kudu make diucapkeun "niat", nawaitu...fardu...lillahi ta'ala...jeung saterusna. Ari nu sunnat, nu wenang, kabeh ge lillahi ta'ala. Malah ku Imam Syafi'i mah maca niat teh hukumna sunnat, supaya urang bener-bener rasa cicing dina rel lillahi ta'ala, lamun nyingkah ti dinya malah pakojot".
(11 Muharam 1391 H)

SEBABNYA MALAS
"Thoriqoh bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan "usaha" untuk mencapai suatu keberhasilan agar mencapai tujuan. Adapun gerak (ibadah lahir) telah diajarkan oleh ilmu fiqh, tasawuf dan ushuluddin, sedangkan jiwa diobati oleh dzikir agar "kemauannya" timbul, sebab bukan tidak mampu untuk menggarap tani, menggarap dagang, bukan tidak ingin memberikan pertolongan kepada orang lain, tetapi "kemauannya" yang tidak ada dikarenakan sedang datang "malas". Apakah yang menyebabkan malas? Dikarenakan sedang ada godaan syetan dan bujukan nafsu. Adapun godaan syetan dan bujukan nafsu berada pada perut. Oleh karena itu dzikrullah berguna untuk memperhalus diri, untuk melepaskan "kemalasan", untuk mengajarkan diri agar menjadi manusia "yang mempunyai kemauan". Tanpa dzikir tidak akan bisa, dikarenakan manusia diarahkan untuk menta'ati Allah dan Rosul-Nya kepada arah "lillahi ta'ala". Itulah sebabnya nabi mengajarkan ketika kita akan memulai suatu pekerjaan yang baik harus diawali dengan membaca "bismillah". Setiap perbuatan yang baik apabila tidak diawali dengan membaca bismillah, maka perbuatan tersebut dianggap tidak berguna".

Terjemah Sunda:
 PANGNA KEDUL
"Tarekat teh lain tujuan tapi "usaha" pikeun manggih hasil, supaya bisa nepi kana tujuan. Ari gerak mah parantos diwarah ku elmu fiqih, tasawuf jeung ushulludin, ari jiwana diomean ku dzikir supaya "daekna" aya, sabab lain teu bisa ngagarap tani, ngagarap dagang, lain teu hayang tutulung, tapi "daekna" nu euweuh, margi keur datang "kedul". Naon pangna kedul? Margi keur aya panggoda syetan pangwujuk nafsu. Ari panggoda syetan jeung pangwujuk nafsu ayana dina beuteung, nu matak dzikrullah teh guna keur ngaleuseuhkeun diri, keur ngalesotkeun ka "kedul", keur ngawarah salira supaya jadi manusa "daek". Tanpa ku dzikir moal tiasa, margi manusa bade disalurkeun numutkeun Allah sareng Rosulna kana arah lillahi ta'ala, numawi ku nabi diwarah di mana arek ngamimitian kana pagawean anu alus kudu dimimitian ku maca bismillah. Saban perkara laku anu hade lamun teu dimimitian ku maca bismillah eta mubadir".
(11 Muharam 1391 H)

BERMUSUHAN MENGHILANGKAN BEKAS DZIKIR
"Ingat, jangan sombong karena punya thoriqoh, merasa bangga karena sudah belajar thoriqoh dan sudah melaksanakan dzikir, tapi hasilnya tidak digunakan. Kalau begitu, mana hasilnya dzikir kalau masih suka bermusuhan saja. Kalau sudah bisa dzikir tidak ada lagi pekerjaan yang lain kecuali selalu berdamai, akur, seiring-sejalan, mengamalkan tanbih. Dengan siapa lagi kita akan seiring-sejalan kalau bukan dengan teman-teman.....jangan hanya sekedar yang di sini saja yang kita anggap sebagai teman, tapi kupiah yang kita pakai ini kan hasil karya yang lain semuanya juga, masa sih kita tidak mau memperlihatkan rasa berterimakasih? Oleh karena itu sangat penting kita mau bersyukur kepada Allah".

Terjemah Sunda:
PAPASEAAN NGALEUNGITKEUN TAPAK DZIKIR
"Kade ulah angkeuh pedah geus boga tarekat, ngarasa senang pedah geus ngalap tarekat jeung geus ngalakukeun dzikir tapi hasilna teu digunakeun, atuh mana balukarna hasil dzikir eta upama masih keneh resep papaseaan bae mah. Upama geus bisa dzikir mah teu aya deui pagawean teh iwalti "repeh", sing akur, sing saluyu, amalkeun tanbih. Jeung saha atuh urang rek nyieun kasaluyuan jeung kaakuran ari lain jeung babaturan mah....ulah ngan sakadar nu didieu bae nu dianggap babaturan teh, tapi kopeah ieu teh beubeunangan batur sadaya oge, piraku urang teu bade nembongkeun karumaosan. Numawi teu kinten pentingna kersa syukuran ka Allah teh".
(11 Muharam 1391 H)

Sumber:  website PP.Suryalaya & ghoets68.jw.lt

Posting Komentar

 
Top