TQN PP.Suryalaya

TQN PP.Suryalaya
Website ini untuk Syiar Islam & ragam info bukan untuk profit bisnis
 


 1. .     Robbul arbaabi wamu'tiqur riqoobi Alloh subhanahu wa Ta'ala
  2.     Sayyidunaa Jibbriil 'alaihis salaam
  3.     Sayyidunaa manba-ul 'ilmi wal asroori wa makhzanul faidli wal anwaari wa maljaa-ul ummati wal abroori wamahbathu jibriila fil-laili wan nahaari wa habiibulloohis sattaaril ladzii unzila  'alaihi afdlolul kutubi wal asfaari sayyidunaa Muhammadunil mukhtaari shollaoohu 'alaihi wa 'alaa aalihi wa ash-haabihil akhyaar
  4.     Sayyidunaa 'Aliy karomalloohu wajhah
  5.     Sayyiduna Husain rodliyalloohu 'anhu
  6.     Sayyidunaa Zainal 'Abidin rodliyalloohu 'anhu
  7.     Sayyidunaa Muhammad Baaqir rodliyalloohu 'anhu
  8.     Sayyidunaa Ja'far Shodhiq rodliyalloohu 'anhu
  9.     Sayyidunaa Imam Musa al-Kaadhim rodliyalloohu 'anhu
  10. Syekh Abul Hasan 'Ali bin Musa al-Ridho rodliyalloohu 'anhu
  11. Syekh Ma'ruuf al-Karkhi rodliyalloohu 'anhu
  12. Syekh Sirris Saqothi rodliyalloohu 'anhu
  13. syekh Abul Qosim Junaidil Baghdadiy rodliyallohu 'anhu
  14. Syekh Abu Bakrin Dilfisy-Syibli rodliyalloohu 'anhu
  15. Syekh Abul Fadl-li ao 'Abbdul Waahid at-Tamiimii rodliyalloohu 'anhu
  16. Syekh Abdul Faroj at-Thurthuusi rodliyalloohu 'anhu
  17. Syekh Abul Hasan Alii bin Yuusuf al- Qirsyi al Hakaarii rodliyalloohu 'anhu
  18. Syekh Abuu Sa'iid al Mubarok bin Alii Makhzuumii rodliyalloohu 'anhu
  19. syekh 'Abdul Qoodir Al Jaelani Qoddasalloohu sirrohu
  20. Syekh 'Abdul 'Aziiz rodliyalloohu 'anhu
  21. Syekh Muhammad al-Hattaak rodliyalloohu 'anhu
  22. Syekh Syamsuddin rodliyalloohu 'anhu
  23. Syekh Syarofudiin rodliyalloohu 'anhu
  24. Syekh Nuuruddiin rodliyalloohu 'anhu
  25. Syekh Waliyuddiin rodliyalloohu 'anhu
  26. Syekh Hisaamuddiin rodliyalloohu 'anhu
  27. Syekh Yahya rodliyalloohu 'anhu
  28. Syekh Abuu Bakar rodliyalloohu 'anhu
  29. Syekh Abdurrohiim rodliyalloohu 'anhu
  30. Syekh 'Ustman rodliyalloohu 'anhu
  31. Syekh 'Abdul Fattah rodliyalloohu 'anhu
  32. Syekh Muhammad Murood rodliyalloohu 'anhu
  33. Syekh Syamsuddiin rodliyalloohu 'anhu
  34. Syekh Ahmad Khootib Syambaasi rodliyalloohu 'anhu
  35. Syekh Tholhah rodliyalloohu 'anhu
  36. Syekh Abdulloh Mubarok bin Nur Muhammad rodliyalloohu 'anhu
  37. Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul 'Arifin rodliyalloohu 'anhu.
  -Pangersa Abah Anom Ra.-
  (Sumber: Kitab 'Uqudul Jumaan' Terbitan Pondok Pesantren 
   Suryalaya)

Posting Komentar

 
Top