TQN PP.Suryalaya

TQN PP.Suryalaya
Website ini untuk Syiar Islam & ragam info bukan untuk profit bisnis
 

(AMALIYAH KHUSUS IKHWAN TQN SURYALAYA)
iyyakana'budu waiyya kanasta'in


SHALAT QIYAMULLAIL DAN PERSIAPANNYA

ketika berniat akan melaksanakan sholat tahajjud setelah bangun tidur membaca: 
DO'A BANGUN TIDUR KETIKA AKAN SHOLAT QIYAMULLAIL/TAHAJJUD
laa ilaahha illalloohhu wahdahhuu laa syariika lahhu, lahhul mulku wa lahhul hamdu yuhyii wa yumiitu wa hhuwa 'alaa kulli syai-ing qodiir. alhamdulillaahh, wa subhaanallooh, wa laa ilaahha illalloohh, walloohhu akbar, wa laa haula wa laa quwwata illa billaahh. alloohhummaghfirlii. 
 "Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Tunggal, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik Allah segala kerajaan. Bagi Engkaulah segala puji, zat yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Kuasa atas segala perkara. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, Tidak Ada Tuhan Selain Allah, Allah Maha Besar, Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku". 
=======================================
- MANDI TAUBAT
Mandi taubat dilaksanakan antara jam 12 sampai dengan jam 3 malam, dan paling baik jam 2 malam. 
Tata caranya seperti mandi junub, yaitu mengucurkan air dari ujung rambut sampai telapak kaki, dengan memulai kucuran air pertama pada kepala sambil membaca do'a: 
robbii anzilnii munzalam mubaarokaw wa angta khoirul munziliin.
"Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang penuh berkah. Dan Engkaulah Dzat yang sebaik-baiknya memberikan tempat". 
===========
DO'A SESUDAH BERWUDLU 
alloohhummaj 'alnii minat tawwaabiina waj 'alnii minal mutathohhiriina waj 'alnii min 'ibaadikash shoolihiina. 
"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka bertaubat, dan jadikan pula aku orang-orang yang suka bersuci, dan jadikan pula aku dari hamba-Mu yang sholeh". 
=====
-DO'A KETIKA MASUK KAMAR MANDI :
alloohhumma innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khoba-itsi. 
"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari segala sesuatu yang kotor dan mengotori". 
-DO'A KETIKA KELUAR DARI KAMAR MANDI :
alhamdulillaahhil ladzii adzhhaba maa yu-dzinii wa abqoo fii maa yamfa'unii. 
"Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan apa yang menyakitkan dan menyisakan apa yang bermanfa'at bagiku". 
 Jika masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. 
=============

- SHALAT SUNNAH SYUKRUL WUDHU
Tidak disunatkan berjama'ah. Dalilnya hadits Bilal :
"Bersabda Rosululloh saw: Waktu aku masuk surga, aku melihat Bilal di dalamnya. Aku bertanya kepadanya: Apa sebabnya engkau lebih dulu masuk surga sebelum aku? Jawab Bilal: Aku tidak tahu sebab-sebabnya. Tetapi aku membiasakan diri setiap kali habis berwudlu kemudian sholat syukrul Wudlu 2 rokaat. Dan setiap selesai azan, aku shalat 2 rokaat pula". 
1. Waktunya : 
Sehabis berwudlu sebelum kering anggauta wudlu. 
2. Rokaatnya : 
Dua rokaat. 
3. Niatnya : 
ushollii sunnata syukrul wudlu-i rok'ataini lillaahhi ta'aalaa. 
"Aku niat sholat syukrul wudlu 2 roka'at karena Allah Ta'ala". 
4. Surat Yang Dibaca Ba'da Fatihah : 
- Roka'at Awal : Surat Al-Kafirun. - Roka'at Kedua: Surat Al-Ikhlash.
=====

- SHOLAT TAHAJJUD 
dilaksanakan pada waktu malam hari, dari selesai melaksanakan sholat fardlu isya sampai terbit fajar, tetapi lebih baik dilaksanakan pada waktu sepertiga malam antara jam 02.00 sampai jam 03.00 shubuh. 
Raka'atnya tidak ditentukan, tetapi ada yang meriwayatkan 12 roka'at, 6 roka'at dan paling sedikit 2 roka'at. 
Niatnya: 
ushollii sunnatat tahajjudi rok'ataini lillaahhi ta'aalaa.
"Aku niat sholat tahajjud dua roka'at karena Allah Ta'ala". 
Bacaanya ba'da fatihah: 
- Roka'at awal: Surat Al-Baqoroh ayat 284-286. 
- Roka'at kedua: Surat Ali-Imron ayat 26-27. 

DO'A TAHAJJUD
alloohhumma lakal hamdu angta qoyyuumus samaawaati wal ardli wa mam fiihhinna, wa lakal hamdu angta nuurus samaawaati wal ardli wa mam fiihhinna, wa lakal hamdu angtal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqoo-uka haqquw wa qouluka haqquw wal jannatu haqquw wan naaru haqquw wan nabiyyuuna haqquw wa muhammadung shollalloohhu 'alaihhi wa sallama haqquw was saa'atu haqqu. alloohhumma aslamtu wa bika aamangtu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khooshomtu wa ilaika haakamtu faghfirlii maa qodamtu wa maa akhortu wa maa asrortu wa maa a'langtu angtal muqoddimu wa angtal mu-akhkhiru laa ilaahha illa angta wa laa ilaahha ghoiruka wa laa haula wa laa quwwata illa billaahhi robbi adkhilnii mudkhola shidqiw wa akhrijnii mukhroja shidqiw waj'al lii mil ladungka sulthoonan nashiiroo. 
"Ya Allah, bagi-Mu segala puji, Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam semesta serta segala isinya. Bagi-Mu segala puji, pemancar cahaya langit dan bumi. Bagi-Mu segala puji, Engkaulah yang haq, janji-Mu benar dan perjumpaan dengan-Mu pun benar pula, firman-Mu adalah benar, surga dan neraka adalah benar, dan para nabi juga adalah benar, serta Nabi Muhammad saw juga benar, dan saat hari kiamat juga benar. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, dan kepada-Mu jualah aku beriman. Kepada-Mu aku kembali serta kepada-Mu aku rindu, dan kepada-Mu aku berhukum, maka ampunilah dosaku yang telah aku lakukan sebelumnya maupun yang terdahulu atau yang kemudian, yang kusembunyikan ataupun yang aku nyatakan dengan terang-terangan. Engkau Tuhan yang terdahulu dan yang kemudian. Tiada Tuhan selain Engkau, tak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku melalui tempat yang benar, dan keluarkan aku melalui tempat yang benar pula, dan jadikanlah aku di sisi-Mu penguasa yang menolong". 

Banyak sekali keutamaan sholat tahajjud, yang di antaranya adalah sebagaimana telah dikatakan oleh Nabi saw: 
"Sholat yang paling utama setelah sholat fardlu adalah sholat tahajjud". 
Dan bersabda pula Nabi saw: 
"Hendaklah kamu sekalian bangun tengah malam untuk melaksanakan Qiyamul Lail (sholat malam), karena sesungguhnya itu adalah pekerjaan orang-orang yang sholih sebelum kamu, dan dapat mendekatkan diri bagimu, mengingkari kepada perbuatan tercela, mencegah perbuatan dosa, dan menghindarkan tubuhmu dari penyakit". (HR.Jabir bin Ali). 
Sabdanya pula: 
"Wahai sekalian manusia, ucapkanlah salam, berilah makan orang-orang fakir dan miskin, sambungkanlah silaturahmi, dan sholatlah pada waktu malam ketika manusia tertidur, niscaya kamu masuk surga dengan selamat". 
Sabdanya pula: "Jarak yang paling dekat antara Tuhan dengan seseorang adalah pada akhir malam. Apabila engkau mampu untuk berdzikir pada saat itu, maka lakukanlah". (HR.Tirmidzi). 

Firman Allah Ta'ala: 
"Dan ketika malam, bertahajjudlah sebagai Nafilah (tambahan ibadah) untuk kamu, semoga diangkatlah kamu oleh Tuhanmu ke tempat yang terpuji". (Al-Isro:79). 

Sangat baik setelah sholat tahajjud disambung dengan bertawasul kepada: 
1) Nabi saw. 2) Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. 3) Guru yang memberikan petunjuk jalan (thoriqoh) dalam agama. 4) Orang yang membimbing dalam amaliyah. 5) Orang yang telah memberikan kebaikan pada kita. 6) Orang yang mengurusi kita dalam agama. 7) Kedua orang tua. 
Dan sebelum bertawasul membaca:  
SALAM RIJALUL GHOIB
assalaamu 'alaikum yaa rijaalal ghoib, assalaamu 'alaikum yaa ayyuhal arwaahul muqoddasah, yaa nuqobaa, yaa nujabaa, yaa ruqobaa, yaa budalaa, yaa awtaadal ardli awtaadun arba'ah, yaa imaamaani, yaa quthbu, yaa fardu, yaa umanaa-u, aghiitsuunii bighoutsatiw wangzhurnii binazhrotiw warhamuunii birohmatiw wahashshiluu muroodii wa maqshuudii wa quumuu 'alaa qodloo-i hawaa-ijii 'ingda nabiyyinaa muhammading shollalloohhu 'alaihhi wa sallam. sallamakumulloohhu ta'aalaa fiddunyaa wal aakhiroh. alloohhumma sholli 'alaa nabiyyil hidlri, alfaatihah. 
"Salam kepadamu wahai Rijalul Ghoib. Salam kepadamu wahai ruh-ruh yang suci, wahai Wali Nuqoba, wahai Wali Nujaba, wahai Wali Ruqoba, wahai Wali Budala, wahai Wali Penghulu Bumi di empat penjuru, wahai Wali Imam, wahai, wahai Wali Kutub, wahai Wali Tunggal, wahai Wali Pengaman Dunia, tolonglah kami dengan pertolonganmu, lihatlah kami dengan penglihatanmu, kasihanilah kami, kabulkanlah keinginan kami dan maksud kami atas seizin Nabi Muhammad saw. Selamatkanlah kami Ya Allah, di dunia dan akhirat. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Hidlir a.s. alfatihah". 
=======================================

- Sholat Tahiyyatul Masjid 
adalah salah satu bentuk adab bersopan santun ketika masuk kedalam masjid untuk penghormatan kepada masjid. Sholat ini tidak disunnatkan berjama'ah, dan dilaksanakan ketika masuk kedalam masjid sebelum duduk setelah melaksanakan sholat syukrul wudlu apabila baru selesai berwudlu sebelum kering anggota wudlu. Shalat ini tidak perlu dilakukan apabila telah duduk dengan sengaja, kecuali duduknya lupa, maka boleh melaksanakan sholat ini.
Hadits Nabi saw: "Maka apabila seorang dari padamu masuk ke masjid, janganlah ia duduk sebelum sholat dua roka'at". 
Akan tetapi apabila sudah dekat waktu iqomat, tidak perlu lagi mengerjakan shalat ini, karena akan ketinggalan "takbirotul ihrom-nya sang imam", maka cukuplah sholat ini ditebus dengan membaca tasbih sebagai kifarat (pengganti) sholat tahiyyatal masjid. 
Lafaz Tasbihnya adalah sebagai beriku : 
subhaanalloohhi wal hamdu lillaahhi wa laa ilaahhaa illalloohhu walloohhu akbaru wa laa haula wa laa quwwata illa billaahhil 'aliyyil 'azhiimi 
"Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu Maha besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung". 
-Dan disunnatkan ketika masuk kedalam pintu masjid diawali dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri, sebagaimana sabda Nabi saw: "Jika kamu masuk ke masjid maka dahulukan kaki kanan dan jika keluar dahulukan kaki kiri". 
-Dan ketika masuk kedalam masjid dibarengi dengan membaca do'a: 
alloohhummaghfir lii dzunuubii waftah lii abwaaba rohmatika. 
"Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu". 
Pelaksanaannya : 
1. Waktunya : Segera setelah wuduk dan masuk masjid
2. Roka'atnya : Dua roka'at. 
3. Niatnya: 
ushollii sunnatang tahiyyatal masjidi rok'ataini lillaahhi ta'aalaa. 
"Aku niat sholat sunnat tahiyyatal masjid dua roka'at karena Allah Ta'ala". 

- SHALAT SUNAT TASBIH 4 RAKAAT 2 SALAM :
tata cara Shalat tasbih yang diamalkan Pangersa Abah Sepuh ra
 (Di ambil dari koment kang @ A Rachman Bafadhal)
Niat :
Usholli sunatan tasbih arba'a Roka'atin lillahita'ala Allahu Akbar
Bacaan tasbih :Subhanallah walhamdu lillahi walaa ilaaha illallahu wallahu akbarwala haolawala quwwata illa billahil 'aliyil adziim
a). Rakaat Ke I/III
75 tasbih Berdiri 15 x tasbih sesudah fatihah dan suratRuku 10 xI'tidal 10 XSjud 10 xlungguh 10 x sujud 10 xduduk 10 x
b). Rakaat ke II/IV
75 tasbiihBerdiri 15 x tasbih sesudah fatihah dan suratRuku 10 xI'tidal 10 XSjud 10 x lungguh 10 x sujud 10 x duduk 10 x
membaca tasbih dilakukan sesudah bacaan bacaan yang biasa pada shalat.keculali pada waktu tasyahud ( tahiyyat ) tasbih dibaca sebelum tasyahud.apabila lupa membaca tasbih pada satu tempat boleh diganti pada tempat berikutnya asal jumlah tetap 300kal ( 4 x 75 )
surat yang lazim dibaca :Rakaat pertama : surat At takatsur ( Al haakumut takaastur... )rakaat ke kedua : surat Al Ashr ( Wal ashri...)rakaat ke tiga : Surat Al Kafirun ( Qulyaa aayuhal kaafirun... ) rakaat ke empat : surat Al ikhlas ( Qulhu... )
*Qoola Rosulullah saw : Hai abbas, pamanku! maukah paman menerima yang istimewa ? Saya tujukan sepuluh hal yang kau terima bilamana mengamalkan kesepuluh hal itu ialah :
1. diampuni Allah dosamu yang lalu
2. Diampuni dosa-dosa yang belakang
3. Diampuni Allah semua dosamu yang lama
4.Maupun dosa-dosa yang baru
5. Diampuni Allah dosamu yang terlanjur
6. maupun dosa-dosa yang disengaja
7. Diampuni Allah dosamu yang kecil
8. maupun dosa dosa yang kecil
9. Diampuni allah semua dosamu yang nyata
10. maupun dosa-dosa yang samar
untuk memperoleh yang sepuluh hal itu hendaklah kamu shalat Tasbih ( H.R Abu Daud dan Tarmidzi )

" shalat Tasbih ini dilakukan satu hari satu kali, kalau bisa tiap malam.kalau tidak bisa dapat seminggu sekali, jika masih tidak bisa, kerjakanlah sekalipun hanya seumur hidupmu ! " Demikianlah sabda Nabi saw.
 apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh akan dapat memberikan ketenangan jiwa, sehingga dapat merasakan dan menikmati arti hidup yang sesungguhnya dibawah ridha Rabbil 'Alamin.

- SHOLAT SUNNAH ISROQ
Sholat Isroq dilaksanakan setelah matahari terbit satu jengkal dan naiknya kira-kira sepenggalah, atau antara jam 6 s.d. Jam 6.30 pagi, dilaksanakan sebanyak 2, 4, sampai 6 roka'at. 
Niatnya: 
ushollii sunnatal isyrooqi rok'ataini lillaahhi ta'aalaa
"Aku niat sholat sunmat isroq dua roka'at karena Allah Ta'ala". 
->Bacaanya ba'da fatihah: 
- Roka'at Awal surat Al-Kafirun atau surat An-Nur:35 
- Roka'at Kedua surat Al-Ikhlas atau surat An-Nur:36-38. 
Ba'da salam membaca do'a: 
alhamdulillaahhil ladzii ja'alal yauma 'aafiyataw wa jaa-asy syamsu mim mathla'ihhaa, alloohhummarjuqnii khoiro hhaadzal yaumi wadfa' 'annii syarrohhu, alloohhumma nawwir qolbii binuuri hhidaayatika kamaa nawwartal ardlo binuuri syamsika abadan abadaa, birohmatika yaa arhamar roohimiin.
"Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hari ini sejahtera, dan telah terbit matahari dari tempatnya. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan hari ini, dan jauhkanlah aku dari keburukan hari ini. Ya Allah, terangkanlah hatiku dengan cahaya dan hidayah-Mu, sebagaimana telah Engkau terangi bumi dengan cahaya matahari-Mu terus menerus, dengan rahmat-Mu ya Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang".

- SHOLAT SUNNAH ISTI'ADAH
Sholat Isti'adah dilaksanakan setelah melaksanakan sholat isroq sebanyak 2 roka'at. 
Niatnya: 
ushollii sunnatan isti'aadatar rok'ataini lillaahhi ta'aalaa
"Aku niat sholat sunnat isti'adah dua roka'at karena Allah Ta'ala". 
Bacaannya ba'da fatihah pada: 
1. Roka'at Awal membaca surat Al-falaq 1x. 
2. Roka'at kedua surat An-nas 1x. 

- SHOLAT SUNNAH ISTIKHOROH
Waktunya kapan saja dan di mana saja ketika setelah mengambil suatu keputusan dari suatu urusan, tetapi sangat baik dilaksanakan setelah sholat isti'adah pada waktu isroq, dan pada waktu ba'da maghrib, dan dilaksanakan sebanyak 2 roka'at. 
Niatnya: 
ushollii sunnatal istikhooroti rok'ataini lillaahhi ta'aala.
"Aku niat sholat sunnat istikhoroh dua roka'at karena Allah Ta'ala". 
Surat yang dibaca setelah fatihah: 
1. Roka'at awal surat al-kafirun. 
2. Roka'at kedua surat al-ikhlas. 
Atau boleh surat apa saja. 
Setelah salam membaca do'a: 
alloohhumma innii astakhiiruka b'ilmika wastaqdiruka biqudrotika, wa as-aluka mim fadllikal 'azhiimi, fa-innaka taqdiru wa laa aqdiru wa ta'lamu wa laa a'lamu wa angta 'allamul ghuyuubi wa shollalloohhu 'alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihhii wa ashhaabihhii wa sallama wal hamdu lillaahhi robbil 'aalamiin.
"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepada-Mu dengan pengetahuan-Mu, berilah aku kekuatan dengan kekuatan-Mu, dan aku memohon kepada-Mu segala karunia-Mu yang sangat luas, karena sesungguhnya Engkau kuasa dan aku tidak punya kekuasan, Engkau Maha Mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkau mengetahui yang ghoib. Semoga rahmat Allah tercurah kepada Tuanku Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya serta keselamata. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam". 

- SHOLAT SUNNAH DHUHA
Dilaksanakan setelah waktu pelaksanaan sholat isroq, yaitu setelah matahari naik sepenggalah (sekitar jam 7 pagi) sampai sebelum matahari tepat di atas kepala (sekitar jam 11 siang), dikerjakan sebanyak 2, 4, sampai 8 roka'at. 
Niatnya: 
usholli sunnatadl dluhaa rok'ataini lillaahhi ta'aalaa.
"Aku niat sholat sunnat dluha dua roka'at karena Allah Ta'ala". 
 Surat yang dibaca ba'da fatihah: 
1. Roka'at awal surat al-kafirun atau surat adl-dluha. 
2. Roka'at kedua surat al-ikhlas atau surat asy-syamsi. 
Ba'da salam membaca do'a: 
alloohhumma innadl dluhaa-a dluhaa-uka, wal bahhaa-a bahhaa-uka, wal jamaala jamaaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrota qudrotuka, wal 'ishmata 'ishmatuka. alloohhumma ingkaana rizqi fissamaa-i fa-angzilhhu wa ingkaana fil ardli fa-akhrjhhu wa ingkaana mu'assirom fayassirhhu wa ingkaana haroomam fathohhirhhu wa ingkaana ba'iidam faqorribhhu wa ingkaana qoliilam fakatsirhhu wa ingkaana katsiirom fabaariklii fiihhi wa awshilhhu ilayya haytsu kungtu wa laa tangqulnii ilaihhi haytsu kaana waj'al yadayyal 'ulyaa bil i'thoo-i wa laa taj'alhhaas suflaa bil isti'thoo-i innaka 'alaa kulli syai-ing qodiirum bihaqqi dluhaa-ika, wa bahhaa-ika, wa jamaalika, wa quwwatika wa 'ishmatika, wa laa haula wa laa quwwata illa bika aatinii maa aataita 'ibaadakash shoolihhiina. wa shollalloohhu 'alaa sayyidinaa muhammadiw wa 'alaa aalihhii wa shohbihhii wa sallama wal hamdu lillaahhi robbil 'aalamiin.
"Wahai Allah, waktu dluha adalah waktu dluha-Mu, kecantikan adalah kecantikan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, kekuasaan adalah kekuasaan-Mu. Ya Allah, jika rizkiku masih ada di atas langit, maka turunkanlah. Jika rizkiku masih ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar, maka mudahkanlah. Jika haram, maka halalkanlah. Jika masih jauh, maka dekatkanlah. Jika sedikit, maka perbanyaklah. Jika banyak, maka berilah keberkahan kepadaku, dan sampaikanlah kepadaku di mana saja ia berada, janganlah Engkau pindahkan aku ke tempat itu, dan jadikanlah tanganku sebagai pemberi, dan janganlah tanganku Engkau jadikan di bawah sebagai peminta. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu berkat waktu dluha-Mu, keagungan-Mu, keindahan-Mu, kekuatan-Mu, dan kekuasaan-Mu, dan tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dengan pertolongan-Mu. Sampaikanlah kepadaku apa yang Engkau sampaikan kepada hamba-hamba-Mu yang shaleh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam". 
===========================================
Besar sekali manfaatnya mengerjakan sholat dluha, yang di antaranya,InsyaALLOH: 
1. Diampuni segala dosa, walaupun sebanyak buih di lautan. 
2. Di hari kiamat dimasukkan kedalam surga melalu pintunya yang bernama dluha. 
3. Diberi pahala tasbih, tahlil, takbir, dan pahala amar ma'ruf nahi mungkar sebanyak yang dikerjakan orang. 
4. Dimudahkan usaha. 
5. Digampangkan rizki yang halal dan berkah. 
6. Diberi kemampuan untuk melaksanakan dluha hari berikutnya. 
7. Diberi keindahan dan kecantikan dalam dirinya. 
8. Diberi kekuatan akan sesuatu. 
9. Diberi kekuasaan akan sesuatu. 
10. Tidak bersusah payah dalam usaha. 
11. Menjadi dermawan. 
12. Disholehkan. 

- SHOLAT SUNNAH KIFARATUL BAULI
Sholat kifaratul Bauli adalah sholat untuk menebus (kifarat) dari kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja ketika buang air kecil. 
Waktunya dilaksanakan setelah sholat dluha sebanyak 2 roka'at. 
Niatnya: 
usholli sunnatang kifarotal bauli rok'ataini lillaahhi ta'aalaa.
"Aku niat sholat sunnat kifaratil bauli dua roka'at karena Allah Ta'ala". 
Surat yang dibaca ba'da fatihah tiap roka'at ayat Qursi 1x dan Al-Kautsar 7x. 

- SHALAT SUNNAH LIDAF'IL BALA'
Sholat Lidaf'il Bala sebenarnya boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan tidak pada waktu Karohah (waktu2 yg dilarang, terutama bisa dilakukan pada saat hati merasa takut akan sesuatu yang menimpa diri kita, dilakukan sebanyak 2 roka'at, dengan niat: 
usholli sunnatal lidaf'il balaa-i rok'ataini lillaahhi ta'aalaa. 
"Aku niat sholat sunnat lidaf'il bala dua roka'at karena Allah Ta'ala". 

Bacaannya ba'da fatihah tiap roka'at boleh membaca ayat kursi 1x, al-ikhlas 1x, al-falaq 1x, dan an-nas 1x.   
Setelah salam boleh membaca do'a: 
alhamdulillaahhil ladzii 'aafaanii mimmaabtalaaka bihhi wa fadldlolanii 'alaa katsiirim mimman khuliqo tafdliilaa, robbi najjinnii minal qoumizh zhoolimiin. 
"Segala puji itu bagi Allah yang menyelamatkan aku dari yang diberikan-Nya dengan sesuatu, dan ia mengutamakan aku dari sekian banyak makhluk. Ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang aniaya". 


(Sumber : Buku Ibadah dan Sholat2 Sunnah untuk kalangan Ikhwan TQN Suryalaya , http://ghoets68.jw.lt , https://www.facebook.com/groups/pemudatqnsuryalaya/doc/276366935782414/ )

--->Info : untuk uraian yang lebih lengkap mengenai Shalat-shalat Sunnah anda dapat lihat di buku :

HIMPUNAN SHALAT SUNNAH LENGKAP,
Oleh: H.M.A. Sodikin Fatih (Putera Pangersa Abah Faqih)

Poskan Komentar

Abdul Ghoets mengatakan... 25 Agustus 2013 02.39

Memang sebaiknya postingan hasil copy paste disebutkan sumbernya.

 
Top